Groots in
kleinschaligheid

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders invloed op het beleid en de organisatie van de school.
Onze MR bestaat uit twee ouders (de oudergeleding) en twee teamleden (de personeelsgeleding). De oudergeleding bestaat uit Manon Kruijsen en Marloes Langers-Jansen en de personeelsgeleding bestaat uit Marjolein Geene en Janneke Moonen

In de wet is geregeld dat schoolbesturen in een aantal gevallen een voorgenomen besluit eerst ter instemming en/of advies aan de MR moet voorleggen. Het gaat hierbij om zaken zoals schoolplan, vakanties, begroting en beleidsnotities.