Groots in
kleinschaligheid

Het belang van betrokkenheid van ouders / verzorgers

Ouders en school hebben een gezamenlijk belang als het gaat om kinderen. Beiden willen het beste voor het kind. Een goed contact tussen school en ouders vinden wij daarom erg belangrijk. Wij stellen ons zo open mogelijk op en geven veel informatie over allerlei zaken op school. Op onze beurt vragen wij ouders ons op de hoogte te houden van de gebeurtenissen thuis die voor de zorg van hun kind(eren) van belang kunnen zijn. Een goede samenwerking tussen school en ouders bevordert het welbevinden van de kinderen.


Informatievoorziening aan ouders      

De schoolkalender

In het begin van het nieuwe jaar krijgen de kinderen per gezin een schoolkalender mee naar huis. In de kalender staan alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Daarnaast treft u de leerlingenlijst aan met adresgegevens.       

Het Infootje

Iedere twee weken wordt de nieuwsbrief digitaal verstuurd naar de ouders. Deze nieuwsbrief heet het "Infootje". Daarin staan de meest actuele zaken die op dat moment op school spelen. Op deze manier proberen we u steeds op de hoogte te houden van de gebeurtenissen op school.

Kennismakingsgesprekken
In het begin van het schooljaar worden er in iedere groep kennismakingsgesprekken gehouden. Tijdens deze gesprekken wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn van de leerkrachten en kunnen ouders en leerlingen aangeven wat hun verwachtingen zijn.

Algemene ouderavond / thema-avond
Rond de herfstvakantie houdt de ouderraad een algemene ouderavond. Daarin doen de ouderraad en de medezeggenschapsraad verslag over hun activiteiten van het afgelopen jaar. Er worden dan ook verkiezingen gehouden voor de ouderraadsleden. Op deze avond wordt door de ouderraad meestal een spreker uitgenodigd die het over een bepaald thema heeft, zoals bijvoorbeeld drugs, kinderboeken, pesten of rouwverwerking bij kinderen.

Oudergesprekken en rapporten
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport.
In november en maart zijn oudergesprekken van een kwartier waar u met de leerkracht kunt spreken over de vorderingen van uw kind. Na dit gesprek krijgt u het rapport mee naar huis. De leerkracht heeft de rapporten dan al met uw kind doorgesproken.

De vorderingen van de kinderen van groep 1 en 2 worden twee keer per jaar besproken.

Na schooltijd kunt u als ouder / verzorger altijd terecht bij de leerkracht van uw kind om te praten over uw kind. De leerkracht neemt dan direct tijd voor u of maakt met u een afspraak voor een andere moment. 

 

 

 

Ouders actief in school

Onze school heeft drie organen waarin ouders zitting hebben. Dit zijn de ouderraad (OR), de medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Via deze organen hebben ouders invloed op de gang van zaken binnen de school.