Groots in
kleinschaligheid

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Dit is een MR die bestaat uit vertegenwoordigers van alle scholen die bij ons bestuur horen. De leden van de GMR geven advies en/of instemming over bovenschoolse zaken en hebben direct te maken met ons bestuur. Besluiten door de GMR genomen, geven de kaders aan waarbinnen onze MR zich kan bewegen.
Ook deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden. Iedere school heeft een afgevaardigde. De afgevaardigde van onze school is Janneke Moonen.