Groots in
kleinschaligheid
Passend onderwijs: Samenwerkingsverband PO De Kempen
 
Met ingang van 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs van start gegaan. We geven u in dit stuk een samenvatting van de veranderingen en het schoolondersteuningsprofiel van onze school.
Het schoolbestuur RBOB maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam PO De Kempen.
Het Samenwerkingsverband zetelt aan de
Sterrenlaan 5,
5503 BG,  
Veldhoven.
Telefoon: 040-7878853
E-mail:     info@podekempen.nl
 
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking , een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren. Voor de meeste leerlingen is er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderd. Wel verandert mogelijk de organisatie van de ondersteuning op school en worden er op termijn minder kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs, omdat het samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij het passend onderwijsaanbod te realiseren.
 
Zorgplicht
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind  nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard belangrijk.
 
Nieuwe visie op ondersteuning                                                                                           
Voorheen waren we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is gebaseerd op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van handelingsverlegenheid van de school en kindkenmerken zijn tot nu toe besluiten genomen over verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van een rugzakbekostiging als de leerling ondanks indicatie op de basisschool blijft. Op dit moment kijken we niet meer naar wat er met het kind aan de hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet worden. De handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een criterium voor indicatie, maar meer een signaal dat de leerling een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft.
 
Samenwerking met de ouders                                                                                  
De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de ouders in trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van de school, dan moet de school op basis van de zorgplicht in actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in dit traject. Het onderzoek naar onderwijsbehoeften kan leiden tot verschillende uitkomsten, te weten:
 • De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement;
 • De leerling gaat naar een andere basisschool;
 • De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidverklaringen voor plaatsing op school voor speciaal basisonderwijs;
 • De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidverklaringen voor plaatsing op school voor speciaal onderwijs;
 • De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool.
 
Schoolondersteuningsprofiel                                                                                           
Iedere school stelt een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.  De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit ondersteuningsprofiel maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. Het schoolondersteunings-profiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. De belangrijkste zaken uit het school ondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.
 
Richt onze school zich in principe op alle leerlingen? Ja, alle leerlingen zijn welkom.
OBS ‘t Lange ziet het als haar primaire doel voor al haar leerlingen een basis te leggen voor een leven lang leren. Het hoofddoel is om voor elk kind een passend onderwijsaanbod te bieden, waarmee het beste uit de kinderen wordt gehaald.
Kent onze school een specialisatie en zo ja waaruit blijkt dat?
 • Het onderwijsaanbod in de Plusgroep voor hoog- en meerbegaafden.
 • Gedragsspecialist.
 • Rekencoördinator in opleiding.
 • Taalcoördinator in opleiding
Hoe scoort onze school op basisondersteuning? Een veilig pedagogisch klimaat:
De leraren zorgen voor een veilig klimaat in onze school en wij voeren een actief veiligheidsbeleid.
  Afstemmen van leerstof, instructie en onderwijstijd:
De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen.
De leraren stemmen instructie en verwerkingstijd af op verschillen tussen leerlingen
De leraren werken met doorgaande lijnen.
  Werken aan opbrengsten op basis van ambitieuze doelen en een goed leerlingenvolgsysteem:
OBS ‘t Lange
 • heeft ambitieuze normen voor te bereiken resultaten
 • maakt gebruik van een samenhangend leerlingvolgsysteem
 • analyseert systematisch de resultaten van de leerlingen
  Bekwaamheidseisen:
De school heeft leerkrachten die voldoen aan de bekwaamheidseisen.
  Handelingsgericht en planmatig werken:
De leraren gaan
 • met leerlingen de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften na,
 • signaleren vroegtijdig,
 • stellen groepsplannen op,
 • voeren deze systematisch uit,
 • groepsplannen worden aangepast o.b.v. toetsgegevens, observaties, evaluaties.
  Wij dragen zorg voor de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijs behoeften.
  De overdracht van informatie over een leerling intern en extern.
OBS ‘t Lange organiseert warme overdracht
 • van vorige school naar eigen school,
 • binnen de school tussen leerjaren
 • van eigen school naar volgende school.
  De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind:
OBS ‘t Lange
 • gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders,
 • informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind,
 • betrekt ouders bij het opstellen/evalueren van het OPP voor hun kind
 • betrekt ouders bij de warme overdracht.
  Visie op en organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid op ondersteuning van leerlingen:
OBS ‘t Lange
 • heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen,
 • zet ondersteuningsmiddelen in,
 • evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen.
  De resultaten die school bereikt met leerlingen met en zonder extra onderwijsbehoeften:
 • OBS ‘t Lange verantwoordt de bereikte resultaten en deze liggen op het niveau van vergelijkbare scholen.
Welke belangrijke deskundigheden heeft de school intern en extern georganiseerd? Intern:
 • Gedragsspecialist
 • Taalcoördinatoren
 • Rekencoordinator
 • Hoogbegaafdheid coördinator
Extern:
 • Dyslexiespecialist
 • Orthopedagoog
 • Psycholoog
Welke specifieke ondersteunings-voorzieningen heeft de school? Hoofdbegaafdengroep
Welke specifieke voorzieningen in de fysieke omgeving heeft de school? Rolstoelvriendelijk
Invalidetoiletten
Gespreksruimtes
 
Met welke ketenpartners werkt school samen? Intensieve en regelmatige samenwerking
Afdeling leerplicht gemeente
CJG gemeente
(school)maatschappelijk werk
Voorschoolse educatie
Scholen voor PO, VO en SO
 
Incidentele samenwerking:
Jeugdzorg
Politie

Indien dit stuk u onvoldoende informatie verschaft over een mogelijk passend
onderwijsaanbod voor uw kind kunt u de volgende acties ondernemen:
 • Raadpleeg onze website  www.obstlange.nl
 • Bekijk het volledige schoolondersteuningsprofiel (ligt ter inzage op school) en ga na of het profiel past bij wat voor uw kind belangrijk is.
 • Plan een afspraak met de directie en leg uw vragen voor. Graag informeren wij u over de aanwezige kennis met betrekking tot de onderwijsvraag  van uw kind, de beschikbare voorzieningen, de leerlingenpopulatie en alle andere zaken die voor u belangrijk zijn.
 • Raadpleeg de website van de inspectie voor het primair onderwijs voor rapportage van de school op basis van het toetsingskader van de inspectie.
 
 
Verwijzingscommissies
Vanaf 1 augustus 2014 bestaan de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( voor verwijzing naar het speciaal basisonderwijs) en de Commissies voor Indicatiestelling (voor verwijzing naar speciaal onderwijs) niet meer. Binnen ons huidige samenwerkingsverband worden deze commissies samengevoegd tot één commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Indien uw kind in aanmerking komt voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs kunt u onze intern begeleider raadplegen omtrent het protocol en de procedure.
 
Geldigheid huidige beschikkingen
Voor leerlingen die gebruik maken van de huidige rugzakbekostiging in de basisschool gaat een en ander wijzigen. De huidige rugzak moet straks door het samenwerkingsverband worden omgezet in een arrangement binnen een passende voorziening. Sinds augustus 2014 zijn volgens de wet de beschikkingen voor een rugzak niet meer geldig. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft echter het besluit genomen dat het vorige schooljaar voor deze leerlingen in de ondersteuning niets is gewijzigd. Het komende schooljaar worden alle lopende rugzakleerlingen als middelzwaar bekostigd.
 
Meer informatie nodig?
De regering zal ook komend schooljaar nog vele aanpassingen en aanvullingen op de huidige wet bekend maken en de schoolbesturen moeten ten aanzien van verschillende thema’s nog verder beleid ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen worden op termijn opgenomen in de schoolgids. Echter beleidsontwikkeling zal sneller gaan dan bijstelling schoolgids, vandaar dat school u graag wijst op belangrijke informatiebronnen, te weten:
  
 • www.steunpuntpassendonderwijs.nl
 • www.passendonderwijs.nl
 • www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
 • www.mensenrechten.nl
 • www.onderwijsconsulenten.nl
 • www.onderwijsgeschillen.nl
 • www.podekempen.nl