Groots in
kleinschaligheid
Richtlijnen vakantieverlof buiten de schoolvakanties
 
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van
tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
 
Vakantieverlof kan alleen:
als door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties
op vakantie te gaan.
 
Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit:
- mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
- mag niet langer duren dan tien schooldagen;
- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 
Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen.
Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of aangetoond worden) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Het dienstrooster van de werkgever van de ouder(s)
is geen reden om toestemming te verlenen.
 
De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring.
 
Extra verlof wordt niet verleend om de volgende redenen:
- goedkope vliegtickets;
- omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer beschikbaar zijn in de vakantieperiode;
- één van de kinderen kan niet achterblijven;
- oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
- vakantiespreiding;
- dienstrooster van werknemer.
 
Waarschuwing
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.
Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt.
 
Bezwaarschriftprocedure
Als u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht
binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.
Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. Deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen zes weken beslist de directeur.
 
Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken een beroepsprocedure aangaan bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch.