Groots in
kleinschaligheid
Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden
Bij gewichtige omstandigheden gaat het om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen.
 
1.   Gewichtige omstandigheden tien schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor tien schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
 
2.   Gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient, indien mogelijk, minimaal acht weken
van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd.
 
In beide gevallen geldt: Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.
 
Extra vrij is mogelijk om de volgende redenen:
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind (ouders, broers en zussen, groot- en overgrootouders, ooms en tantes, neven en nichten > kinderen van broers en zussen);
- Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders en/of grootouders van het kind;
- 25- of 40 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;
- Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind;
- Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind;
- Verhuizing van het gezin;

Andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.  
Extra verlof wordt niet verleend om de volgende redenen:
- Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;
- Deelname aan sportieve of culturele evenementen;
- Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (uitzondering: vanwege de aard van het beroep van
een van de ouders);
- Voor vakantie eerder vertrekken of na vakantie later terugkomen vanwege (verkeers)drukte;
- Familiebezoek in het buitenland;
- Het argument ‘mijn kind is nog jong’;
- Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’ . 

Waarschuwing
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden kan proces-verbaal worden opgemaakt.
 
Bezwaarschriftprocedure
Als u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.
Bij een verzoek tot en met tien dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen zes weken beslist de directeur.
 
Bij een verzoek van meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar. Deze hoort de aanvrager, eventueel bijgestaan door derden. Binnen zes weken beslist de leerplichtambtenaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
 
Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken een beroepsprocedure aangaan bij de president van de Arrondissementsrechtbank  te ’s-Hertogenbosch (artikel 8:1, eerste lid Algemene Wet Bestuursrecht). Naast een gemotiveerd beroepschrift moet de bestreden beschikking worden toegezonden. Bij acute spoed is het mogelijk om –naast het indienen van een bezwaarschrift – bij de kantonrechter een voorlopige voorziening aan te vragen.
 
Adressen:
-  Leerplichtambtenaar gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB  Budel.
-  Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA  's-Hertogenbosch