MR

Wij zijn Ascha, Sandra, Andy en Jordi. Samen zijn wij de medezeggenschapsraad van basisschool ’t Lange in Gastel. Wij denken en praten mee over het beleid van onze school. Niet voor ons zelf, maar juist namens u.

De MR op 't Lange

De MR ‘t Lange bestaat uit evenveel leerkrachten als ouders/verzorgers. Op onze school heeft de MR twee leden vanuit de ouders en ook twee leden vanuit het team. Deze leden worden rechtstreeks gekozen door hun "achterban".

Wij praten dus namens u mee over het beleid van de school (denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid of pesten). Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals onderwijstijd/vakantierooster of ouderbijdrage).

Vooral dat ‘namens u’ is belangrijk. Ouders kunnen bij de MR ook terecht met vragen en opmerkingen, waarmee ze niet rechtstreeks naar team of directie willen gaan. We horen dan ook graag van u!

Heeft u een vraag/ mededeling voor de MR? Of wilt u gewoon even sparren? Aarzel niet en klik dan hier. 

Even voorstellen
Hallo, ik ben Ascha Wijffelaars,

Ik ben ondersteuningscoördinator en leerkracht op OBS ‘t Lange.
Al enkele jaren maak ik als teamlid onderdeel uit van onze MR. Sinds schooljaar 2021/2022 ben ik tevens voorzitter van de MR. Ik vind het belangrijk om samen met ouders na te denken over onze school en ons onderwijs. Samen zijn we immers veel tijd bezig met de ontwikkeling van ‘onze’ kinderen.
Hallo. Ik ben Sandra Damen,

Ik geef les aan groep 3-4 en ben rekencoördinator op OBS ’t Lange.
De maatschappij verandert en het onderwijs verandert mee. Ik wil op basis van professionaliteit en ervaring keuzes maken om het onderwijs op ’t Lange vorm te geven. Welke onderwijsontwikkelingen passen bij de leerlingen en het team?
Hallo, ik ben Andy Kennis,

Vader van Lisa (groep 8) en Femke (groep 7).
Ik ben met veel plezier al 5 jaar lid van de MR, waar ik me inzet voor de belangen van de leerlingen en hun ouders, denk hierbij aan zaken als schooltijden, veiligheid etc.  
Hallo, ik ben Jordi Cebrian,

Vader van Lucas die nu in groep 4 zit.
De toekomst van onze kinderen begint bij goed (basis)onderwijs en ik wil dat ze dat doen in een veilige omgeving waar de kwaliteit van onderwijs voor vele jaren gewaarborgd is. Met het juiste beleid, de juiste faciliteiten en de juiste ondersteuning. Het team van OBS 't Lange heeft het afgelopen jaar een topprestatie geleverd. Daarvoor verdienen ze onze waardering en ondersteuning. Ondersteuning die ik wil bieden als lid van de MR van onze prachtige basisschool 
Algemene info

Elke school moet een MR instellen. Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Kijk voor meer informatie op http://www.infowms.nl.

Waar ‘staat’ de MR voor? De medezeggenschapsraad wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking tussen directie, team en ouders vinden wij daarbij van essentieel belang. Dat betekent dat:

· We een open aanspreekpunt zijn voor directie, team en ouders. We informeren hen en raadplegen hen over belangrijke onderwerpen en onze werkzaamheden.

· We ten allen tijde zowel de belangen van de schoolorganisatie, het team, ouders en kinderen betrekken bij ons initiatief-, instemmings- en adviesrecht.

· We actief zelf informatie verzamelen, met ideeën komen en (on)gevraagd advies uitbrengen.


Hoe werken we?

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 10x per schooljaar. Onder het kopje 'jaarkalender’ op de site of de app vind je de vergaderdata van dit schooljaar. De vergaderingen starten altijd om 19.30 uur en zijn in principe in het schoolgebouw. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij het over individuele personen gaat. De directeur is een deel van elke vergadering aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Wil je de vergadering als toehoorder bijwonen? Dan dient u dit uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken via ons mailadres mr@obstlange.nl. Indien er vertrouwelijke punten op de agenda staan, dan kan een toehoorder voor een (deel van de) vergadering worden geweigerd. Iedere betrokkene van de school kan ook gebruik maken van spreekrecht. Om gebruik te maken van spreekrecht, moet dit uiterlijk 10 werkdagen vooraf kenbaar worden gemaakt via hetzelfde mailadres, zodat de MR zich gedegen kan voorbereiden op het onderwerp.

De MR vergaderingen (19.30 uur) voor schooljaar 2023-2024:

ma 2 oktober 2023
do 16 november 2023
di 30 januari 2024
do 14 maart 2024
do 16 mei 2024
do 13 juni 2024